Premium producten
voor premium artiesten

Right Stuff Shop

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt Rightstuffshop, gevestigd te Industrieweg Oost 5a-5, 6662 NE Elst Nederland, verder aangeduid als Rightstuffshop en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Rightstuffshop mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan.

1.2 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Rightstuffshop betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van goederen en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst of rechtsverhouding tussen Rightstuffshop en een (potentiële) koper voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

1.4 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de koper zijn bevestigd.

1.5 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Rightstuffshop.

1.6 Rightstuffshop behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1 Alle offertes van Rightstuffshop, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Rightstuffshop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Rightstuffshop dit schriftelijk of per e-mail aan koper bekend maken.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Rightstuffshop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door de directie van Rightstuffshop.

2.4 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Rightstuffshop verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voor zover zij niet uitmonden in een door Rightstuffshop te verrichten wezenlijk andere prestatie. Rightstuffshop behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door een mondelinge bestelling of het zenden van een bestelling per fax, brief, mail of ander medium, doch uitsluitend door een bestelling via de website van Rightstuffshop met een daaropvolgende digitale orderbevestiging van Rightstuffshop.

3.2 Een digitale opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt.

3.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestelling of opdracht schriftelijk of middels een ander blijk van acceptatie door Rightstuffshop is bevestigd. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij schriftelijk door Rightstuffshop zijn bevestigd.

3.4 Rightstuffshop heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst (bestelling) tot 10 dagen na de totstandkoming van de opdracht te herroepen, zonder opgaaf van reden.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De zaken van Rightstuffshop worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij Rightstuffshop.

4.2 Alle aanbiedingen van Rightstuffshop zijn vrijblijvend en gelden als uitnodiging. Prijzen zoals vermeld op de website gelden onder voorbehoud van typefouten en zijn exclusief btw.

4.3 Groothandel orders beneden de 25,00 excl. btw worden niet in behandeling genomen. Orders boven de 1000,00 excl. btw worden gratis verstuurd mits onder de 10 kilo en vooruit zijn voldaan.

Artikel 5. Levering

5.1 De levertijd van bestellingen bedraagt maximaal 5 werkdagen

5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Rightstuffshop de wijze van verzending. In geval Rightstuffshop de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Rightstuffshop. Rightstuffshop draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

5.3 Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

5.4 De maximale levertijd van een bestelling bedraagt 14 dagen, uitgezonderd bestellingen die pre-order producten bevatten of producten met een onbekende levertijd. Deze producten worden gekenmerkt met een speciale status, waar de koper bekend mee is. Indien de levertijd van de bestelling binnen 14 dagen niet haalbaar is, zal Rightstuffshop de koper hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om een alternatief product te kiezen, een nieuwe levertijd overeen te komen of de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 14 dagen teruggestort.

5.5 Rightstuffshop is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

5.6 In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Rightstuffshop op te geven opslagplaats, heeft Rightstuffshop het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Rightstuffshop gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

5.7 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens Rightstuffshop.

5.8 Behoudens in het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door Rightstuffshop geleverde goederen en/of diensten te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Rightstuffshop bij deze gerechtigd het door de koper verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van 200, –

5.9 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6. Afkoelingsperiode

6.1 Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Rightstuffshop te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2 Indien de koper de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Rightstuffshop te melden. De koper dient het product te sturen naar een door Rightstuffshop vastgesteld retouradres. De koper dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

6.3 Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met Rightstuffshop ingevolge artikel 6.1. en 6.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Rightstuffshop het aankoopbedrag van de ingeleverde producten binnen veertien (14) werkdagen nadat Rightstuffshop het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen.

6.4 Rightstuffshop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de koper (anders dan die van Rightstuffshop of de leverancier van het product) is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Rightstuffshop schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Rightstuffshop de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Rightstuffshop heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Rightstuffshop behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Rightstuffshop aan de koper geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Rightstuffshop ten behoeve van de koper in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Rightstuffshop van de koper te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de koper in de nakoming van de tussen Rightstuffshop en de koper gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 8. Aflevering en reclames

8.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Rightstuffshop voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

8.2 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Rightstuffshop.

8.3 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 9. Garantie

9.1 De koper dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico af te leveren op het door Rightstuffshop op te geven adres.

9.2 Rightstuffshop verleent ten aanzien van het geleverde een zogenaamde \\\’Carry-in\\\’- garantie op fabricage- en materiaalfouten, wat inhoudt dat de kosten voor het retourneren na 8 dagen van aanschaf van en naar de koper voor rekening van de koper zijn.

9.3 In het geval de verpakking of de inhoud hiervan bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, dient u een proces-verbaal in te dienen bij Post NL. Dit proces-verbaal dient u in bij Rightstuffshop binnen 2 dagen na aflevering van de goederen, waarna Rightstuffshop zorgt voor de afwikkeling van de transportschade.

9.4 Om aanspraak te kunnen maken op garantie, dient u een kopie van de originele factuur toe te zenden per mail of toe te voegen bij de retourzending.

In het geval er geen kopiefactuur is bijgevoegd, wordt de retourzending niet in behandeling genomen maar direct aan u retour gezonden. Er zal dan 15,- administratie en verwerkingskosten in rekening worden gebracht

9.5 Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn. Er geldt een omruiltermijn van 14 dagen. Zijn artikelen niet (meer) in assortiment of niet onder deze regeling vallen, dan gaan ze voor reparatie retour naar onze leverancier, wij zijn dan afhankelijk van de reparatietermijn van die leverancier. Voor wederverkopers geldt echter een garantietermijn van zes (6) maanden, tenzij de producent een langere garantietermijn hanteert.

9.6 Geen garantie wordt gegeven op verbruiksmaterialen zoals alle vloeistoffen, inkt en naalden.

9.7 De garantie voor de producten van Rightstuffshop strekt tot kosteloze reparatie indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door Rightstuffshop een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd.
Een en ander geschiedt slechts wanneer het defecte product in originele verpakking en compleet wordt geretourneerd.

9.8 Met betrekking tot producten van derden is Rightstuffshop tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

9.9 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegevens met een tijdsduur van 90 dagen.

9.10 Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Rightstuffshop liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

9.11 Indien de koper aan Rightstuffshop een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Rightstuffshop. De koper zal al dan Rightstuffshop vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

9.12 Op verbruiksgoederen geeft Rightstuffshop geen garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

9.13 Rightstuffshop is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Rightstuffshop in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Rightstuffshop niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Rightstuffshop.

10.2 De koper vrijwaart Rightstuffshop te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

10.3 Onverminderd het vorenstaande is Rightstuffshop in ieder geval nimmer aansprakelijk:
· wegens niet of niet tijdige levering;
· voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.;
· in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht); indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt
voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
· voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Rightstuffshop’s bedrijfsruimte bevinden;
· voor bedrijf- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
· voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
. Rightstuffshop kan nimmer medisch aansprakelijk gesteld worden. De koper is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de door Rightstuffshop geleverde goederen met de daarbij behorende medische wetgeving. – Rightstuffshop kan niet aansprakelijk voor gevolgen door ondeskundigheid van de klant, zoals het niet of niet goed desinfecteren, steriliseren, verkeerd materiaalgebruik etc.
aansprakelijkheden van klanten van onze klant aan hen kunnen nooit doorverwezen worden naar Rightstuffshop. Deze zullen door Rightstuffshop niet aanvaardt worden.

10.4 Indien Rightstuffshop in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Rightstuffshop slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

10.5 Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Rightstuffshop nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.

10.6 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Rightstuffshop ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 11. Ontbinding

11.1 Indien de koper zijn verplichtingen jegens Rightstuffshop niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Rightstuffshop te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

11.2 In de gevallen onder 11.1 genoemd, heeft Rightstuffshop het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

11.3 Rightstuffshop is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

11.4 In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Rightstuffshop schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

11.5 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

11.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van reeds door Rightstuffshop verrichte prestaties, en heeft Rightstuffshop onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 12. Toepasselijkheid

12.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.

12.2 Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Rightstuffshop Nederland en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Haarlem, met dien verstande Rightstuffshop het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

13.2 De koper van goederen van Rightstuffshop in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Rightstuffshop in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van Rightstuffshop.

13.3 Retour kosten die u moet maken door een foutieve bestelling worden niet vergoed door Rightstuffshop maar dient u zelf te betalen. Als de fout bij Rightstuffshop ligt dan worden de retour kosten door Rightstuffshop vergoed. Mocht de klant dus onverhoopt de verkeerde naalden hebben besteld dan zijn de retour kosten voor rekening van de klant.

KVK: 64982556
BTW: NL001907880B93
Telefoonnummer: 06-11620370

Neem contact op met rightstuff

Heb je een vraag?

Vul in onderstaand formulier je gegevens in en wij nemen binnen 1 werkdag contact met je op.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, aanbiedingen en altijd als eerste op de hoogte zijn? Abonneer!

Laat hieronder je gegevens achter en wordt lid van de Rightstuffshop familie.